Vrste građevinskih skela

Skela predstavlja pomoćnu konstrukciju koja se upotrebljava prilikom izgradnje ili renoviranja objekta.

Podelu  građevinskih skela po vrstama je moguće napraviti prema više različitih kriterijuma, kako što su materijal od kog je skela napravljena, nameni  skele, vrsti građevine, tehnologija koja je korišćena, sastavu i načinu rada. 

Podela građevinskih skela u sladu sa materijalom od kog su napravljene

Kod ove podele razlikujemo drvene, metalne i betonske skele.

Drvene skele – drvo kao materijal je najduže u upotrebi i skele napravljene od njega se uglavnom nazivaju klasičnim. Pretežno se korite četinari a pošto se radi o privremenim konstrukcijama uglavnom se koristi drvo druge klase, dok je građa prve klase rezervisana za glavne delove skele, one koji podnose najveće opterećenje ili treba da ispune precizno definisane uslove. 

Metalne skele – se češće nalaze u upotrebi od drvenih. Uglavnom se grade od metalnih cevi bez šava ili od čeličnih profila. Namenjene su za dugotrajnu upotrebu i ukoliko se njima pažljivo rukuje mogu trajati i preko 15 godina. Razlikujemo lake i teške metalne skele. Lake metalne građevinske skele se sastoje od cevi bez šava prečnika  48,3 milimetara. Ove skele se pretežno koriste za fasade ili kao noseće. Za teške skele se koriste cevi prečnika 193 milimetra i veće, njihova namena je da podnesu velika opterećenja, koriste se kao pojedinačni stubovi ili kombinovane konstrukcije.

Betonske skele – koriste se kada postoji tehnička potreba i ekonomsko opravdanje. Uglavnom se grade tako što se spajaju montažni elementi, pri čemu su samo glavni delovi od betona, dok se naknadno dodaju elementi od drveta ili metala. 

Podela građevinskih skela u zavisnosti od namene

Kada je u pitanju namena, građevinska skela može biti glavna, pomoćna, zaštitna ili skela za montažne radove.

Glavna skela – naziva se još i nosiva, predstavlja privremenu konstrukciju koja preuzima opterećenje objekta koji se gradi i prenosi ga na tlo. Ovaj tip skele podupire ili ceo ili deo objekta u izgradnji. 

Pomoćna skela – ili radna skela se koristi za prebacivanje materijala i kretanje ljudstva.

Skela za montažne radove – je u suštini nosiva skela pomoću koje se u fazama montaže pridržavaju neki deo nosive konstrukcije .

Zaštitna skela – služi za zaštitu ljudi, dobara i saobraćajnica. Montiraju se kako bi se omogućilo neometano funkcionisanje gradilišta  bez opasnosti po neposrednu okolinu. 

Osnovne vrste građevinskih skela

Skele koje se koriste u građevinarstvu se dele na deve osnovne grupe, skele za visokogradnju i skele za niskogradnju, koje se pretežno koriste prilikom izgradnje mostova.

Kada je u pitanju prva grupa, skele za visokogradnju se dalje dele na tri podgrupe:

-skele za stambene građevine

-skele koje se koriste prilikom izgradnje industrijskih građevina

-skele čija je upotreba namenjena konstrukciji posebno oblikovanih i koncipiranih građevina.

Vrste skela prema nameni i korisnom opterećenju

-skele koje se koriste za izvođenje stalnih građevinskih radova. U ovu grupu spadaju skele koje se koriste prilikom održavanja objekata, skele za izradu fasada, skele za zidanje i skele za montažne radove.

-skele koje se koriste za zaštitu prilikom izvođenja radova, dele se na zaštitne skele i zaštitne krovove.

-skele različitih namena i korisnih opterećenja

-skele koje se upotrebljavaju kod modela, reklama i različitih vrsta panoa.