CRVENA ZVEZDA: Rambo: Evandro isti ja, samo 15 godina mlađi!

rambo

De­jan Ram­bo Pet­ko­vić is­ti­če da će Bra­zi­lac Evan­dro bi­ti ve­li­ko po­ja­ča­nje za Cr­ve­nu zve­zdu, jer po teh­ni­ci i lu­cid­no­sti pod­se­ća na nje­ga. Srp­ski as ko­ji go­di­na­ma una­zad ža­ri i pa­li u ze­mlji fud­ba­la i sam­be ob­ja­šnja­va za­što ni­je la­ko ku­pi­ti pra­vog igra­ča u Bra­zi­lu i ot­kri­va da će za go­di­nu da­na za­vr­ši­ti ka­ri­je­ru.

Evan­dro Go­e­bel je na va­šu pre­po­ru­ku sti­gao na „Ma­ra­ka­nu“. Da li će on bi­ti pra­vo pojačanje za Cr­ve­nu zve­zdu?

– On mo­ra da bu­de po­ja­ča­nje za Zve­zdu. Ra­di se o teh­nič­ki od­lič­nom fud­ba­le­ru, ko­ji po na­či­nu igre pod­se­ća na me­ne, ali re­ci­mo od pre 15 go­di­na. Pod­jed­na­ko do­bro asi­sti­ra i po­sti­že go­lo­ve. Ne­ma tu mno­go pri­če, za­i­sta je sreć­na okol­nost za Zve­zdu što je us­pe­la da ga an­ga­žu­je – rekao je Petković za Pravdu.

Cr­ve­no-be­li su po­sti­gli do­go­vor i sa Ko­lum­bij­cem Bor­hom. Ka­kvo je va­še mi­šlje­nje o njemu?

– Mlad je, ima sa­mo 22 go­di­ne. U Fla­men­go je sti­gao kao ta­len­to­van kli­nac, ali je ras­ki­nuo ugo­vor sa klu­bom i re­šio da do­đe na na­šu „Ma­ra­ka­nu“. Pre­po­ru­čio sam ga jer je ve­o­ma brz i ima podjednako do­bar uda­rac i de­snom i le­vom no­gom.

U igri je bio i To­ro, me­đu­tim, on je od­lu­čio da osta­ne u Bra­zi­lu. Za­što?

– Iza­brao je Atle­ti­ko Mi­ne­i­ro, jer je do­bio od­lič­nu po­nu­du. Osim ve­li­ke svo­te nov­ca ko­ju je do­bio „na ru­ke“, me­seč­no će za­ra­đi­va­ti 70.000 evra, što je za na­še pri­li­ke na­uč­na fan­ta­sti­ka. U Bra­zi­lu se dosta ula­že u sport i igra­či su od­lič­no pla­će­ni. Za­to i ni­je bi­lo la­ko na­ći pra­vog igra­ča za Zve­zdu, ali ve­ru­jem da smo us­pe­li

Kao jed­no od po­ja­ča­nja po­mi­njan je i Fer­nan­do iz Fla­men­ga. Da li će i on usko­ro kre­nu­ti put Be­o­gra­da

– Ne ve­ru­jem i šan­se da do­đe do re­a­li­za­ci­je ovog tran­sfe­ra su mi­ni­mal­ne. On ima jak ugo­vor sa Fla­men­gom i pro­blem je nje­go­vo vi­so­ko obe­šte­će­nje

U ka­ri­je­ri ste igra­li za Re­al, kao i za naj­bo­lje bra­zil­ske klu­bo­ve. Do ka­da planirate da se pro­fe­si­o­nal­no ba­vi­te fud­ba­lom?

– Igra­ću još go­di­nu da­na do ka­da mi va­ži ugo­vor sa Fla­men­gom i on­da za­vr­ši­ti ka­ri­je­ru. Imam 38 go­di­na, a pu­ne 22 go­di­ne sam pro­fe­si­o­na­lac. Iako me zdra­vlje do­bro slu­ži, do­šlo je vre­me da se raz­mi­šlja o od­mo­ru i ne­kim dru­gim stva­ri­ma – zaključuje Petković.

Sportal.rs

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *