Šta je parnični postupak i kada se pokreće?

Osnovno što je potrebno da znate u svakom momentu jeste da je parnični postupak uređen Zakonom o parničnom postupku, pomoću njega rešavaju se nastali problemi i sporovi ličnih i porodičnih odnosa, sporovi nastali u vezi sa raadnim mestom, poslodavcima i radnicima, trgovački, imovinskopravni i drugi građanski pravni odnosi bilo fizičkih ili pravnih lica. Sam postupak ima pravo da pokrene svako domaće ili strano lice, pravno ili fizičko,  uz podnošenje tužbe. 

Šta se dobija/gubi parničnim postupkom?

U samom početku, kada tek želite da pokrenete parnični postupak, biće vam potrebno nešto finansijskih sredstava za određene sudske takse, zahteve, ali u sve to morate uvrstiti i troškove koje iziskuje angažovanje advokata, jer njegovo angažovanje u bilo kom postupku je neophodno ako želite da postupak i dobijete.

Međutim, kada na sudu dobijete traženo, onda vam se svi troškovi refundiraju. Ukoliko se, pak, dokaže da vaše tvrdnje, da sam predmet tužbe nije validan i da tužena strana nije kriva, onda troškove sveukupne snosite samostalno. Zato se pre pokretanja postupka, predaje tužbe uvek obavljaju konsultacije sa advokatom koji pronalazi najbolje načine da vam pomogne. 

Šta je to što putem parničnog postupka možete nadoknaditi? Najpre, tu je materijalna šteta. Bilo koji vid materijalne štete koja vam je naneta, da li nekim ulaganjem, da li zbog neke situacije koja vas je onemogućila da radite i ostvarite zaradu, bilo šta što vas je dovelo do gubitka finansija može da se potražuje naknada štete preko sudskog procesa. Pored materijalne, parnični postupak se pokreće i zbog nematerijalne štete.

Ovde je opseg mnogo širi, jer obuhvata radne odnose, nepoštovanje radničkih prava, mobinga na poslu, nasilje u porodici, sve što se podrazumeva pod nanošenjem fizičke i pdihičke boli, te straha. Parnični postupak vam omogućava da potraživanjem naknade nematerijalne štete određenim materijalnim dobitkom nadomestite ono što se dogodilo, a šta vas je na bilo koji način povredilo ili uvredilo. 

Koji su rokovi za podnošenje tužbi?

Od same vrste tužbe, odnosno povređenog prava, zavisi koliko je dug rok za podnošenje tužbe sudu. U najvećem broju slučajeva, kada se parnični postupak pokreće zbog nadoknade štete, rok za podnošenje tužbe je najviše tri godine od dana kada se šteta dogodila, inače sud odbija tužbu pre nego je i razmotri uopšte.

U slučaju da je potrebno vreme da se pronađe krivac, jer tužba se ne može podneti protiv nepoznatog lica, rok se produžava na pet godina. Kada se govori o radničkim pravima i o povredi prava na poslu, da li se radi o nepravednom otkazu ili nekoj drugoj odluci, imate 60 dana roka za podnošenje tužbe od dana kada vam je ta odluka saopštena i uručena u pismenoj formi. Kada je u pitanju mobing, rok je šest meseci od incidenta koji se dogodio kao poslednji, a koji smatrate povredom vašeg prava, ličnosti i slično. 

Koji je redosled u pravnom postupku?

Nakon što posetite advokata, sastavlja se tužba koja se predaje sudu i time se zvanično kreće u postupak. Naredni korak je priprema glavne rasprave, onda glavna rasprava, nakon čega dolazi presuda. Nakon presude obe strane imaju pravo na delovanje po pravnom leku. Svaki parnični postupak izgleda tako, osim kada je male vrednosti, pa se odmah po prijemu tužbe zakazuje glavna rasprava.